We winnen rechtvaardigheid het snelst door het geven van rechtvaardigheid aan de andere partij. (Mahatma Ghandi 1869 -1948)

Schenking & erfenis

Schenkingen en testamenten

Door middel van schenking of testament kan ieder bepalen wat er met haar of zijn vermogen dient te gebeuren bij leven of na overlijden. Schenkingen kennen in de basis geen vormvereisten of voorwaarden, maar die kunnen wel toegepast worden. Testamenten dienen in beginsel in een notariële akte te worden vastgelegd. Veel mensen vinden het moeilijk om bij een schenking voorwaarden te stellen of in een testament goed aan te geven op welke manier uiteindelijk hun vermogen moet worden toebedeeld. Dat hangt regelmatig samen met het feit dat zij vermogen delen met of hebben ingebracht in een samenwerking of bedrijf met hun echtgenoot, echtgenote, partner of een of meerdere kinderen. Een niet onbelangrijke bijkomstigheid is dat men niet in de toekomst kan kijken en er zowel in (vermogens-)verhoudingen als in wet- en regelgeving zich ontwikkelingen kunnen voordoen. Vandaar dat het raadzaam is om bijvoorbeeld eens in de vijf jaar ons te laten kijken naar de status van uw vermogen en daarbij samen te bepalen of uw testament nog overeenstemt met uw wensen. Mocht dat niet het geval zijn dan kunnen wij u doorverwijzen naar een ter zake deskundige notaris om uw testament weer op maat te laten maken. Ook kan worden bepaald of en hoe u eventueel wilt schenken.

Beperken van de schenkbelasting of de erfbelasting

In geval u beschikt over een groot vermogen of bedrijfsvermogen is zorgvuldigheid bij het maken van keuzes ten aanzien van uw schenkingen of uw testament hoe dan ook voor de hand liggend. Wellicht is het dan zelfs zo dat in combinatie met schenkingen en/of uw testament uw vermogen fiscaal juridisch zo vorm gegeven kan worden dat uw erfgenamen de minste last hebben van eventueel verschuldigde schenkbelasting of erfbelasting. Vandaar dat wij u in overweging geven om steeds op een gedegen manier te laten kijken naar de samenstelling van uw vermogen en de wensen die u daarbij heeft als het gaat om de overgang daarvan op uw naasten of wellicht de goede doelen die u een warm hart toedraagt. Hierbij dient gekeken te worden naar het optimaal benutten van eventuele vrijstellingen voor uw echtgenoot, echtgenote of partner en voor uw (klein-)kinderen of instellingen met een ANBI- of SBBI-status.

Ondernemingsvermogen fiscaal vriendelijk schenken of erven

In geval er een onderneming tot uw vermogen behoort, kan uiteraard in overweging worden genomen om deze door middel van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit over te dragen aan uw opvolgende generatie. Er dient dan wel voor gezorgd te worden dat het gaat om een bedrijfsactiviteit die ook voor de schenk- of erfbelasting beschouwd kan worden als een onderneming. Eveneens zal daarbij voor u bezien dienen te worden hoe daarbij met uw eventuele inkomstenbelasting omgegaan kan worden. Overigens leert onze ervaring dat ook heel bewust aandacht gegeven moet worden aan de positie van die naasten die geen bedrijfsopvolger zijn. Kinderen kunnen hoe dan ook recht doen gelden op hun legitieme portie, maar vinden het vaak voor de hand liggend dat er tenminste naar gestreefd wordt dat ieder kind zoveel mogelijk gelijk behandeld wordt en toebedeeld krijgt. Door bij leven daarop al een voorschot te nemen door middel van schenkingen kan onrust en onderlinge wrijving worden vermeden en dat wellicht in combinatie met het benutten van vrijstellingen voor de schenk- of erfbelasting.