Onbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het recht. (Marcus Tullius Cicero 106 - 43 voor Chr.)

Arbitrage & geschillenbeslechting

Arbitrage met fiscaal juridische aspecten

Arbitrage is een vorm van geschillenbeslechting op basis van overeenkomst. Meestal vormt de arbitragebepaling in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden daarvoor de basis. Deze wijze van aanpak van geschillen leidt uiteindelijk tot een bindend advies dat wordt uitgebracht door arbiters of scheidslieden. De daarvoor te volgen arbitrageprocedure moet uiteraard zorgvuldig zijn. Die zorgvuldigheid verdient al uw aandacht bij de aanstelling van de arbiters of scheidslieden. Als u verwacht dat het bindend advies voor u fiscale of financiële gevolgen kan hebben, is het raadzaam ook een fiscaal jurist als arbiter aan te stellen. De kans is dan groot dat in het bindend advies rekening wordt gehouden met de fiscale aspecten en gevolgen. U kunt ons om die reden benaderen om op te treden als één van de arbiters in geval u te maken krijgt met geschillen.

Aandacht voor arbitragebepaling

Bent u van plan om een overeenkomst aan te gaan zoals een maatschap of vennootschap onder firma of heeft u een diepgaand conflict met iemand waarmee u op basis van overeenkomst samenwerkt, kijk dan eens naar de arbitragebepaling. Er zijn en worden namelijk veel overeenkomsten gesloten waarvan deze bepalingen onderdeel uitmaken. Als er dan conflicten of geschillen zijn tussen partijen, kan vaak sneller door scheidslieden of arbiters een uitkomst geboden worden dan bij de overheidsrechter. Uiteraard kunnen wij advies geven bij het opstellen van een arbitragebeding of zelfs de volledige overeenkomst opstellen.

De voordelen van arbitrage boven de overheidsrechter

Er zijn drie goede redenen om voor arbitrage te kiezen in plaats van geschillenbeslechting door de overheidsrechter. Een arbitrageprocedure is eigenlijk altijd veel sneller dan een procedure bij de overheidsrechter. Een andere goede reden houdt verband met de te benoemen arbiters. Als partij heeft u inspraak als het gaat om de deskundigheid van de arbiters ten aanzien van het conflict dat zij moeten beoordelen. Verder is een arbitrageprocedure veel vertrouwelijker omdat deze niet openbaar wordt gemaakt. Ook de zittingen van het arbitraal college zijn niet openbaar en ook hun bindend advies wordt niet openbaar gemaakt. Als het gaat om arbitrage waarbij fiscale aspecten een zwaarwegende rol vervullen, kunt u bij ons terecht. Daarvan kan onder andere sprake zijn in geval van echtgenoten of partners die in het kader van hun echtscheiding niet tot overeenstemming kunnen komen met betrekking tot de verdeling of de voortzetting van het bedrijf dat door middel van een man-vrouwmaatschap of gezamenlijke vof wordt geëxploiteerd. Als dan met inzet van fiscale mogelijkheden een oplossing gevonden kan worden ten aanzien van de gezamenlijke bedrijfsvoering, kan daarna de echtscheiding gemakkelijker worden afgewikkeld.