Als je iets heel graag wilt, maak je afspraken. Als je het niet erg genoeg wilt, verzin je excuses. (Hanif Kureishi 1954)

Algemene voorwaarden van Huisvennen Advies B.V. ter zake overeenkomst(en) van opdracht

Algemene voorwaarden van Huisvennen Advies B.V. ter zake overeenkomst(en) van opdracht

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Huisvennen Advies B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
 2. Huisvennen Advies B.V.: de praktijk die de Overeenkomst van opdracht sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan de Huisvennen Advies B.V. en niet aan enige aan Huisvennen Advies B.V. verbonden (rechts-)persoon te zijn gegeven. Alle Overeenkomsten van opdracht komen dan ook tot stand met Huisvennen Advies B.V.. Dat geldt ook indien het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de verstrekte opdracht door een bepaalde aan Huisvennen Advies B.V. verbonden persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe de Overeenkomst van opdracht kan strekken c.q. waartoe in het bijzonder opdracht is gegeven, of die door Huisvennen Advies B.V. uit anderen hoofde ten behoeve van de Opdrachtgever worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Huisvennen Advies B.V. ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht door Huisvennen Advies B.V. vervaardigde of verzamelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. Overeenkomst van opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. tot het verrichten van werkzaamheden door Huisvennen Advies B.V. ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de tot stand gekomen Overeenkomst van opdracht, zoals deze is bevestigd door Huisvennen Advies B.V. en De Overeenkomst van opdracht strekt nimmer tot een lastgeving van Huisvennen Advies B.V. in het belang van de Opdrachtgever en is evenmin een resultaatverplichting.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Huisvennen Advies B.V. zich verbindt/zal verbinden om op basis van een Overeenkomst van opdracht Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Huisvennen Advies B.V. voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een nadere (schriftelijke) overeenkomst van opdracht.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de specifieke Overeenkomst van opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk overeengekomen voorwaarden voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Huisvennen Advies B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De onderliggende Overeenkomst van opdracht – tezamen met deze algemene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst van opdracht is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
 6. De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst van opdracht is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Huisvennen Advies B.V. en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. tenzij deze overeenkomst onder een andere titel dan opdracht worden aangegaan.
 7. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst van opdracht niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 8. Bepalingen in de Overeenkomst van opdracht of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen 7, 9, 10, 12, 16 en artikel 18 lid 2.

 

Artikel 3 – Aanvang en duur van de Overeenkomst

 1. Elke Overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever en door Huisvennen Advies B.V. ondertekende opdrachtbevestiging door Huisvennen Advies B.V. retour is ontvangen. De Overeenkomst van opdracht komt tot stand en is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Huisvennen Advies B.V. verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst van opdracht juist en volledig weer te geven. In geval door de Opdrachtgever aan Huisvennen Advies B.V. informatie en/of bescheiden niet of niet volledig zijn verstrekt waardoor een correcte of adequate uitvoering van de Overeenkomst van opdracht door Huisvennen Advies B.V. wordt belemmerd, komt daarvan ieder daarmee verband houdend risico voor rekening van de Opdrachtgever en heeft Huisvennen Advies B.V. het recht de vernietigbaarheid van de Overeenkomst van opdracht in te roepen.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht met alle middelen te bewijzen.
 3. Elke Overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 4 – Gegevens Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden waarvan hij in redelijkheid kan vermoeden dat deze voor een correcte en adequate uitvoering van de Overeenkomst van opdracht wellicht van belang kunnen zijn dan wel welke Huisvennen Advies B.V. overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst van opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Huisvennen Advies B.V. te stellen. Hieronder dient mede te worden begrepen de documenten die Huisvennen Advies B.V. zegt nodig te hebben in het kader van de vaststelling van de identiteit van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de benodigde gegevens ter vaststelling van zijn identiteit voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht aan Huisvennen Advies B.V. te verstrekken.
 2. Huisvennen Advies B.V. heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever is gehouden Huisvennen Advies B.V. onverwijld te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. In geval Opdrachtgever nalatig is met betrekking tot het verstrekken van deze informatie komt ieder daaruit voortvloeiend nadeel en/of risico met uitsluiting van ieder ander toe aan Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever heeft jegens Huisvennen Advies B.V. verklaard dat hij en de aan hem gelieerde (rechts-)personen waarover hij de zeggenschap kan uitoefenen, op 1 januari 2019 met Witlox VCS geen overeenkomst van opdracht onderhield(en) om ten behoeve van de Opdrachtgever of de daaraan gelieerde (rechts-)personen opdrachten uit te voeren of diensten te verstrekken. In geval tijdens of na de uitvoering van de Werkzaamheden door Huisvennen Advies B.V. alsnog blijkt dat een dergelijke overeenkomst met Witlox VCS wel bestond en Witlox VCS kan op grond daarvan rechten jegens Huisvennen Advies B.V. ontlenen, is de Opdrachtgever gehouden eventuele daaruit voor Huisvennen Advies B.V. voortvloeiende claims en/of schade, ongeacht de aard en de omvang daarvan, volledig aan Huisvennen Advies B.V. te vergoeden.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Huisvennen Advies B.V. ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn en namens Opdrachtgever zijn verstrekt. Huisvennen Advies B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of niet volledig zijn van de gegevens en Bescheiden die door of namens Opdrachtgever aan Huisvennen Advies B.V. zijn verstrekt.
 6. In geval naar aanleiding van de Overeenkomst van Opdracht ten behoeve van of namens de Opdrachtgever met zijn voorafgaande uitdrukkelijke instemming of in zijn opdracht door een derde-opdrachtnemer informatie wordt verzameld, verstrekt of samengesteld dan wel Bescheiden door een derde-opdrachtnemer worden samengesteld of verstrekt, komen de werkzaamheden van deze derde-opdrachtnemer en de daaraan verbonden of daarmee verband houdende kosten met uitsluiting van ieder ander voor rekening en risico van de Opdrachtgever .
 7. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 15. aan deze geretourneerd. Opdrachtgever draagt de kosten voor deze retourzending van Bescheiden.

 

Artikel 5 – Uitvoering Overeenkomst

 1. Huisvennen Advies B.V. bepaalt het moment en de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Huisvennen Advies B.V. zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht.
 2. Huisvennen Advies B.V. zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Huisvennen Advies B.V. kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig vooraf beoogd resultaat.
 3. Huisvennen Advies B.V. heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, na uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Huisvennen Advies B.V. aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Huisvennen Advies B.V. wenselijk is. De kosten van deze aan te wijzen persoon of derde worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. In geval Huisvennen Advies B.V. of haar medewerker(s) zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie, voert Huisvennen Advies B.V. de Overeenkomst van opdracht uit in overeenstemming met de eventueel vanwege de beroepsorganisatie voor haar toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke onderdeel uitmaken van de Overeenkomst van opdracht indien en voor zover de Werkzaamheden fiscale aangelegenheden betreffen, en hetgeen krachtens de wet van haar wordt geëist. Een exemplaar van de voor Huisvennen Advies B.V. toepasselijke gedrags- en beroepsregels wordt op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor Huisvennen Advies B.V., respectievelijk voor degenen die bij of voor Huisvennen Advies B.V. werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.
 5. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst van opdracht Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 6. Eventueel in de Overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Huisvennen Advies B.V. en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. overeengekomen is.
 7. De uitvoering van de Overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude, wettelijk ongeoorloofde en/of witwaspraktijken. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude, wettelijk ongeoorloofde of witwaspraktijken opleveren, zal Huisvennen Advies B.V. daarover aan Opdrachtgever en de daartoe ingestelde (overheids-)instanties rapporteren conform de wettelijke voorschriften. Huisvennen Advies B.V. is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de eventueel door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.

 

Artikel 6 – Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Huisvennen Advies B.V. is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Huisvennen Advies B.V. een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Huisvennen Advies B.V. van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Huisvennen Advies B.V., voor zover Huisvennen Advies B.V. zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.

 

 

 1. Huisvennen Advies B.V. is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 1, en in geval Huisvennen Advies B.V. voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien Huisvennen Advies B.V. verweten wordt een overtreding of misdrijf te hebben begaan of daaraan te hebben deelgenomen, is zij gerechtigd om Bescheiden van Opdrachtgever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen of aan de rechter, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door Huisvennen Advies B.V. of haar medewerker(s).
 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Huisvennen Advies B.V., is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Huisvennen Advies B.V. openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst van opdracht voortvloeit en de (deel-)opdracht is gericht op het directe belang van deze derden en/of de openbaarmaking is uitsluitend bedoeld ter uitvoering van door Huisvennen Advies B.V. verstrekte adviezen of de aanwending van door Huisvennen Advies B.V. ten behoeve van deze derden gestelde concepten van overeenkomsten of onderhandse akten, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Huisvennen Advies B.V., op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 3. Bij overtreding van de in het vorige lid opgenomen verbod is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd aan de Huisvennen Advies B.V. ter hoogte van € 25.000,– onverminderd het recht van de Huisvennen Advies B.V. om een schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

 1. De rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen Huisvennen Advies B.V. gebruikt en/of ter beschikking stelt aan of namens Opdrachtgever aan derde(n) in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht, berusten bij Huisvennen Advies B.V. of haar licentiegevers. Niets in de Overeenkomst of deze voorwaarden strekt tot overdracht van rechten van of in verband met intellectuele eigendom, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden al hetgeen waarop het intellectueel eigendom van Huisvennen Advies B.V. berust, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden, niet zijnde direct belanghebbenden bij de werkzaamheden van Huisvennen Advies B.V., te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, tenzij daarvoor het bepaalde geldt zoals is opgenomen in artikel 6, lid 3 van deze algemene voorwaarden.
 3. Huisvennen Advies B.V. kan aan Opdrachtgever op programmatuur, software e.d. een gebruiksrecht verlenen. Dit gebruiksrecht eindigt altijd op het moment dat de Overeenkomst van opdracht eindigt, tenzij anders wordt overeengekomen. Na einde van het gebruiksrecht dient Opdrachtgever het gebruik van de programmatuur e.d. te staken en gestaakt te houden. Opdrachtgever dient eventuele programmatuur van zijn systemen te verwijderen.
 4. Huisvennen Advies B.V. heeft het recht om technische maatregelen te nemen om haar rechten (van intellectuele eigendom) of die van haar licentiegevers, te beschermen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om deze maatregelen te verwijderen of te ontwijken.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Huisvennen Advies B.V.. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
 6. Bij overtreding van de in lid 2, 3, 4 en/of 5 opgenomen bepalingen is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de Huisvennen Advies B.V. ter hoogte van € 25.000,– onverminderd het recht van de Huisvennen Advies B.V. om een schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 8 – Overmacht

 1. Indien Huisvennen Advies B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst van opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van de werknemer(s), storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Huisvennen Advies B.V. alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Opdrachtgever kan aan dergelijke calamiteiten of incidenten niet het recht ontlenen om schadevergoeding van Huisvennen Advies B.V. te verlangen dan wel te eisen.
 2. Voor zover Huisvennen Advies B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de Huisvennen Advies B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. loten kantoren op www.sra.nl.

Artikel 9 – Honorarium

 1. Huisvennen Advies B.V. heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Huisvennen Advies B.V. in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.
 2. Het honorarium van Huisvennen Advies B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Het honorarium van Huisvennen Advies B.V. kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Huisvennen Advies B.V. gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Huisvennen Advies B.V. Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. Reis- en verblijfkosten alsmede kosten van derde(n) die samen hangen met een correcte uitvoering van de Overeenkomst van opdracht en die met instemming van de Opdrachtgever zijn aangesteld, worden apart in rekening gebracht.
 4. Indien een per Overeenkomst van opdracht vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Huisvennen Advies B.V. gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst van opdracht voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
 5. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Huisvennen Advies B.V. gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 6. Het honorarium van Huisvennen Advies B.V., zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per week, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen conform de concrete Overeenkomst van opdracht, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van Huisvennen Advies B.V. of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Huisvennen Advies B.V., zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Huisvennen Advies B.V..
 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 40.
 4. Huisvennen Advies B.V. heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten als bedoeld in lid 3, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Huisvennen Advies B.V. daartoe aanleiding geeft, is Huisvennen Advies B.V. gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Huisvennen Advies B.V. te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Huisvennen Advies B.V. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst van opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Huisvennen Advies B.V. uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 6. In geval van liquidatie, een aanvraag tot faillissement, een aanvraag tot surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

 

Artikel 11 – Reclame

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen indien en voor zover de Opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt in het kader van zijn bedrijfsvoering, schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Huisvennen Advies B.V. te worden kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. In geval de opdracht is verstrekt anders dan in het kader van enige bedrijfsvoering of onderneming, wordt de in de vorige volzin opgenomen termijn verlengt tot één jaar.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Huisvennen Advies B.V. te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
 3. Huisvennen Advies B.V. dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn van tenminste drie weken te onderzoeken.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Huisvennen Advies B.V. de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst van opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Huisvennen Advies B.V. is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht. Deze aansprakelijkheid is in geval van een natuurlijk persoon, niet zijnde een ondernemer beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Huisvennen Advies B.V. voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Huisvennen Advies B.V. uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Huisvennen Advies B.V. beperkt tot het gedurende de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade door middel van facturen voor de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht in rekening gebrachte honorarium indien en voor zover deze betrekking hebben op de specifieke opdracht waaraan de toerekenbare tekortkoming is toe te rekenen. Deze aansprakelijkheid is in geval van een Opdrachtgever die ten behoeve van zijn bedrijf de Overeenkomst van opdracht is aangegaan in zijn hoedanigheid van ondernemer, in alle gevallen beperkt tot het gedurende de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade door middel van facturen voor de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht in rekening gebrachte honorarium voor zover dit betrekking had op het specifieke deel van de opdracht waarin door Opdrachtnemer toerekenbaar is tekort gekomen. Indien de Overeenkomst van opdracht een duurovereenkomst is, die reeds meer dan een jaar voortduurt en de Opdrachtgever heeft de opdracht verstrekt in of ten behoeve van de uitvoering van zijn bedrijf, wordt het in de vorige zin bedoelde bedrag gesteld op het honorarium dat in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever, voor zover dit alsdan het honorarium betreft dat direct verband houdt met een specifiek onderdeel van de opdracht waaraan de toerekenbare tekortkoming is toe te rekenen. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 25.000,– (zegge vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk af te wijken van dit maximum.

 

 

 

 1. Huisvennen Advies B.V. is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Huisvennen Advies B.V., niet aansprakelijk voor:
  1. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste, onvolledige, of niet-tijdig aangeleverde Bescheiden, gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Huisvennen Advies B.V., of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever, waaronder begrepen de situatie dat de Huisvennen Advies B.V. niet in staat is de aangiftes binnen de daartoe door de Belastingdienst of het overheidsorgaan gestelde termijn in te dienen als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever;
  2. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten door Huisvennen Advies B.V. omdat Huisvennen Advies B.V. aan de tot stand gekomen Overeenkomst van Opdracht geen opvolging heeft gegeven omdat deze Overeenkomst van opdracht door Huisvennen Advies B.V. en Opdrachtgever niet wordt aangemerkt als een lastgeving voor Huisvennen Advies B.V.;
  3. Bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten door Huisvennen Advies B.V. wegens niet nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen waaronder begrepen, maar niet uitsluitend de verplichting tot tijdige betaling van de door Huisvennen Advies B.V. uitgereikte facturen in verband met de Overeenkomst van opdracht.
  4. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Huisvennen Advies B.V. met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever ingeschakelde derden of hulppersonen (werknemers van Huisvennen Advies B.V. daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Huisvennen Advies B.V. verbonden organisatie;
  5. bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
 2. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat Opdrachtgever Huisvennen Advies B.V. terstond na ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en Huisvennen Advies B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkig uitgevoerde Overeenkomst van opdracht.
 3. Huisvennen Advies B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Huisvennen Advies B.V. of derden. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Huisvennen Advies B.V. zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van Huisvennen Advies B.V. leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Huisvennen Advies B.V. tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Huisvennen Advies B.V. in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Huisvennen Advies B.V. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Huisvennen Advies B.V..
 5. Opdrachtgever vrijwaart Huisvennen Advies B.V. tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Huisvennen Advies B.V. op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de Opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Huisvennen Advies B.V. in de uitoefening van de Overeenkomst van opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
 6. Alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Huisvennen Advies B.V. die in dit artikel zijn opgenomen, gelden onverkort voor de feitelijk uitvoerende(n) die Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verrichten. Feitelijk uitvoerenden kunnen op deze bepalingen ook een beroep doen jegens Opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Huisvennen Advies B.V. in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Huisvennen Advies B.V., in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend

werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

 

 

 

Artikel 14 – Opzegging

 1. Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen tenzij in de concrete overeenkomst tussen Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. anders is overeengekomen. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder artikel 10 en artikel 12 van toepassing en dienen in ieder geval het honorarium voor de verrichte werkzaamheden en de door Huisvennen Advies B.V. gemaakte kosten te worden te worden vergoed.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Indien en voor zover Huisvennen Advies B.V. de Overeenkomst van opdracht door opzegging beëindigt, is zij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen.

 

Artikel 15 – Opschortingsrecht

Huisvennen Advies B.V. heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Huisvennen Advies B.V. mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Huisvennen Advies B.V. zijn woonplaats heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

 

Artikel 17 – Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht kunnen Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Overeenkomst van opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
 2. Opdrachtgever en Huisvennen Advies B.V. zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Huisvennen Advies B.V. daarvan maakt in haar contacten met derden.
 3. Zowel Opdrachtgever als Huisvennen Advies B.V. zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van Huisvennen Advies B.V. leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Opdrachtgever.
 5. Het bepaalde in artikel 12 is van dienovereenkomstige toepassing.

 

Artikel 18 – Overige bepalingen

 1. Indien Huisvennen Advies B.V. op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde (ARBO-)normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de medewerker(s) van Huisvennen Advies B.V. in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Huisvennen Advies B.V. noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst van opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken medewerkers van Huisvennen Advies B.V. aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende 12 maanden daarna.

versie 26 augustus 2019