Voorzichtigheid is het oudste kind van wijsheid (Victor Hugo 1802 -1885)

Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op het bezoek van deze website van Huisvennen Advies B.V. en het gebruik van alle door middel van deze website aangeboden en vermelde informatie, aanbevelingen en/of andere diensten. Het bezoek van deze website vindt op uw initiatief plaats en daarbij bepaalt u zelf de tijd en de onderwerpen waarvan u kennis wilt nemen. Door het bezoek en het gebruik van de website van Huisvennen Advies B.V. wordt u echter wel geacht voldoende tijd te hebben genomen om kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden, deze volledig te kennen en deze te hebben aanvaard.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, voor algemeen gebruik en houdt geen advies of aanbeveling in. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend ongeacht de wijze waarop deze wordt aangeboden op de website van Huisvennen Advies B.V..

De website, de algemene informatie en specifieke berichten en/of blogs is/zijn met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Huisvennen Advies B.V.is desondanks niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van deze algemene informatie en specifieke berichten en/of blogs. Dit geldt eveneens voor eventuele onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website. Elk eigen gebruik dat u maakt van de informatie van de website van Huisvennen Advies B.V, komt volledig voor uw eigen rekening en risico. Op de stijl, logo, inconen, teksten, foto’s en alle andere soorten beeldmateriaal rust een auteursrecht en zijn als zodanig auteursrechtelijk beschermd.

Verspreiding van foto’s, teksten, tekstdelen of blogs of het gebruik daarvan is slechts en alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke of digitale toestemming en steeds met vermelding van bron en auteur. Het eventuele risico dat uit de verspreiding voortvloeit of dat verband houdt met onjuistheden, onvolledigheid of veroudering van de betreffende blog komt volledig en met uitsluiting van ieder ander  te berusten bij de verspreider. Het gebruik of de verspreiding van teksten en/of blogs is derhalve steeds voor eigen rekening en risico en daarvoor kan Huisvennen Advies B.V. nooit verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden. Hoewel de blogs en teksten met zorgvuldigheid zijn samengesteld, zijn deze uitdrukkelijk niet bedoeld als adviezen. In geval men de inhoud van een tekst of blog wil gebruiken voor of met betrekking tot een concrete situatie, raden wij u aan moet ons contact op te nemen. Wij kunnen u dan eerst advies geven en samen met u bepalen welke aanpak de situatie kan optimaliseren in overeenstemming met de wensen die er zijn.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Huisvennen Advies B.V. De informatie, blogs en berichten die ter beschikking worden gesteld mogen slechts en alleen voor eigen doeleinden worden gebruikt. Het verdient uitdrukkelijk aanbeveling om voorafgaande aan dit eigen gebruik advies in te winnen bij Huisvennen Advies B.V. om te bepalen of de betreffende informatie naadloos aansluit bij de voorliggende concrete situatie.

Het is de gebruiker van deze website voor het overige niet toegestaan om (delen van) deze website, blogs of berichten daarop ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van Huisvennen Advies B.V. en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huisvennen Advies B.V..

Voor zover onze website hyperlinks bevat naar andere websites, staat Huisvennen Advies B.V. niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Hyperlinks naar andere websites op deze website zijn uitsluitend bedoeld om het goede doel of het algemeen maatschappelijk belang onder de aandacht te brengen.