Karakter is als een boom en reputatie als een schaduw. De schaduw is wat we ervan denken; de boom is het echte werk. (Abraham Lincoln 1809 - 1865)

Met vaktechnische passie kan in samenwerking met gedreven adviseurs veel worden bereikt op fiscaal terrein.

Voor adviseurs

Oplossen van incidentele en complexe fiscaal juridische vraagstukken

Huisvennen Advies B.V. richt zich op het oplossen of met adviezen begeleiden van incidentele en complexe fiscaal juridische vraagstukken. Dat wil zeggen dat Huisvennen Advies B.V. zich dus niet bezighoudt met periodiek terugkerende adviezen en diensten zoals het verzorgen van aangiftes omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of de samenstelling van jaarrekeningen. Dat neemt niet weg dat natuurlijk gevraagd kan worden om deze een keer fiscaal juridisch te toetsen op onjuistheden of tekortkomingen.

Zorgvuldigheid en opdrachten

Huisvennen Advies B.V. wil steeds zorgvuldig te werk gaan met haar opdrachten en houdt zich strikt aan wet- en regelgeving. Voor Huisvennen Advies B.V. gelden ook beroepsregels. Opdrachten worden om die reden pas uitgevoerd na de ontvangst van een opdrachtbevestiging en overeenkomst van opdracht. Daarbij dient iedere cliënt zich te legitimeren. Het vorenstaande is geen kwestie van wantrouwen maar komt voort uit geldende wet- en regelgeving.

Samenwerking voor het optimaal onderhouden van de klantrelatie

Huisvennen Advies B.V. is graag bereid met allerlei soorten adviseurs, administrateurs, accountants, advocaten, projectontwikkelaars, makelaars, onteigeningsdeskundigen etc. samen te werken. Huisvennen Advies B.V. wil immers bijdragen aan het optimale onderhoud van klantrelaties door middel van het goed verzorgen van specifieke werkzaamheden. Bij deze ondersteuning in een samenwerking met adviseurs en anderen dient gedacht te worden aan:

  1. De inbreng van specifieke fiscaal juridische kennis bij vraagstukken waarmee eigen klanten te maken hebben of krijgen;
  2. Het bieden van fiscaal juridische bijstand in geval van juridische procedures of bij onderhandelingen met overheden of andere partijen.
  3. De screenen of toetsing van situaties van cliënten ter bepaling van mogelijke fiscaal juridische optimalisatie daarvan;
  4. Het geven van bijstand als fiscaal juridisch deskundige in incidentele situaties zoals geschillen, echtscheidingen, boedelverdelingen, (minnelijke) onteigeningen, schadeberekeningen, ontvlechtingen van maatschappen, vof of andere personenvennootschappen, agrarische vraagstukken of vragen met betrekking tot vastgoed etc.
  5. Het tijdelijk optreden als adviseur of belangenbehartiger van een cliënt in geval van conflicterende belangen tussen cliënten om schending van zorgvuldigheid of geldende beroepsregels bij tegenstrijdige belangen tussen cliënten te voorkomen. 
  6. Het opstellen van allerlei soorten overeenkomsten met het oog op de schriftelijke  vastlegging van rechtsverhoudingen om onder andere te voldoen aan de richtlijnen zoals deze door bijvoorbeeld de Belastingdienst worden verlangd.
  7. De werkzaamheden worden door Huisvennen Advies B.V. verricht op basis van toegesneden overeenkomsten van opdracht waarop onze algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarbij met ingang van 1 januari 2024 een uurtarief wordt gehanteerd tot € 215,-- per uur inclusief kantoorkosten en exclusief omzetbelasting. Het uurtarief is afhankelijk van de ervaring en deskundigheid van de medewerker.