Zorg altijd voor meer en betere service dan verwacht wordt, ongeacht wat uw taak mag zijn (Augustine Og Mandina II 1923 -1996)

Privacyverklaring Huisvennen Advies B.V.

d.d. 24 november 2018

Inleiding

In het kader van de dienstverlening verwerkt Huisvennen Advies B.V. en/of haar medewerkers persoonsgegevens. Huisvennen Advies B.V. kan deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kan Huisvennen Advies B.V. uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw advocaat, taxateur, accountant, administrateur, bank of adviseur). Met deze privacyverklaring informeert Huisvennen Advies B.V. u over hoe Huisvennen Advies B.V. met deze persoonsgegevens omgaat.

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens Huisvennen Advies B.V. verwerkt, is afhankelijk van de concrete vraagstelling, opdracht of dienstverlening van Huisvennen Advies B.V. en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

• Naam-Adres en Woonplaats-gegevens;

• Geboortedatum en –plaats;

• Geslacht;

• Contactgegevens (e-mailadressen) en telefoonnummers en naam van contactpersonen;

• Kopie identiteitsbewijzen;

• Burgerservicenummer (alleen indien nodig!);

• Pasfoto (alleen indien strikt nodig! Bijvoorbeeld voor personeelsdossier);

• Financiële informatie betreffende jaarrekeningen, vermogensposities, taxatierapporten, kadastrale gegevens, aangiftes, convenanten en overeenkomsten;

• Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld adviezen en of specifieke eenmalige aangiften);

• Bankrekeningnummer;

• Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerkt Huisvennen Advies B.V. de voormelde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doet Huisvennen Advies B.V. dit om uitvoering te kunnen geven aan de met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Sommige persoonsgegevens worden vastgelegd om praktische, efficiency of marketingredenen, waarvan Huisvennen Advies B.V. er vanuit gaat dat die ook in uw belang zijn, zoals:

• Communicatie en informatievoorziening;

• Het op efficiënte wijze kunnen verlenen of verbeteren van haar dienstverlening;

• Facturering en incasso;

• toezending van informatie vanuit een oogpunt van marketingdoeleinden reclame of relatiebeheer;

In voorkomende gevallen kan het zijn dat Huisvennen Advies B.V. uw persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen wil verwerken en dat Huisvennen Advies B.V. u daar expliciet toestemming voor zal vragen. Indien Huisvennen Advies B.V. persoonsgegevens die Huisvennen Advies B.V.  mag verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen wil verwerken, zal Huisvennen Advies B.V. u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kan Huisvennen Advies B.V. uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van haarzelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Huisvennen Advies B.V. gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die Huisvennen Advies B.V. niet in huis heeft. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies Huisvennen Advies B.V. betreffende uw opdracht inwint. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zal Huisvennen Advies B.V. met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zal Huisvennen Advies B.V. alleen derden inschakelen van wie Huisvennen Advies B.V. kan en mag uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat Huisvennen Advies B.V. uw persoonsgegevens aan derden moet verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Huisvennen Advies B.V. zal in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijnen

Huisvennen Advies B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grondslagen voor de verwerking’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 10 jaren), omdat Huisvennen Advies B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging.

Beveiliging

Huisvennen Advies B.V. heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van haar kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Huisvennen Advies B.V. verplicht haar medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder draagt Huisvennen Advies B.V.  er zorg voor dat haar medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe Huisvennen Advies B.V. de bescherming van de persoonsgegevens heeft vormgegeven.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die Huisvennen Advies B.V. van u heeft (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Huisvennen Advies B.V. of door een van haar verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door Huisvennen Advies B.V. te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stelt Huisvennen Advies B.V. u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan zo snel als binnen haar mogelijkheden ligt op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Huisvennen Advies B.V. streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat dit datalek onomstotelijk kan woerden aangetoond of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraagt Huisvennen Advies B.V. u hierover met haar contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER

Huisvennen Advies B.V. zal de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met Huisvennen Advies B.V. vooraf andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin Huisvennen Advies B.V. contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal het privacybeleid van Huisvennen Advies B.V. nog worden gewijzigd. Huisvennen Advies B.V. streeft ernaar om steeds de meest recente versie van de privacyverklaring op haar website openbaar te maken. 

Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van het privacybeleid van Huisvennen Advies B.V.. Mocht u echter vragen hebben over hoe Huisvennen Advies B.V. omgaat met persoonsgegevens of privacygevoelige informatie, dan kunt u daarvoor direct contact opnemen met de heer mr. F.A.P.M. Beekmans.