De essentie van kennis is om het te gebruiken, als je het hebt, en om het toe te geven als je het niet hebt. (Confucius - Kong Qui 551 - 479 voor Chr.)

Schadeberekeningen & second opinion

Vormen van schade en berekening van schadevergoedingen

In een heleboel situaties spelen schade en schadevergoedingen een rol. Dan kan het gaan om schade die al ontstaan is of die wordt verwacht. Er zijn veel verschillende soorten schades te bedenken van brand- en waterschades tot stagnatieschade, omrijschade, inkomensschade, vermogensschade, letselschade of belastingschade. Dit is een willekeurige greep van alle schades die kunnen optreden als gevolg van allerlei incidenten. Onze ervaring leert dat daaruit voortvloeiende schadevergoedingen alleen geclaimd kunnen worden als de wet dat toelaat, als die concreet aantoonbaar en toerekenbaar zijn en gedegen onderbouwd kunnen worden. Meestal krijgt men ook maar een keer de kans om schadevergoedingen te claimen en dan moet de hoogte ervan correct en transparant berekend zijn. Dat betekent dat met alle daarbij van belang zijnde factoren rekening gehouden moet worden zoals kosten, rente en eventueel meerdere of eerder verschuldigde belastingen.

De fiscale en juridische gevolgen van een schadevergoeding

Een niet onbelangrijk onderdeel van schadevergoedingen is de fiscale kant. Over een heleboel schadevergoedingen is vroeg of laat belasting verschuldigd. Er zijn echter ook schadevergoedingen die belastingvrij geïncasseerd kunnen worden of waarbij de daarover verschuldigde belasting uitgesteld kan worden. Het kan dus voordelig uitpakken als de bronnen waaraan de schadevergoedingen moeten worden toegerekend, gedetailleerd worden bepaald. Dat vraagt kennis en ervaring. Bij bijvoorbeeld een inkomstenbelastingtarief van 52% kan het dus meer dan de helft schelen wat er uiteindelijk van een specifieke schadevergoeding overblijft. Door onze betrokkenheid bij de onteigeningspraktijk en bij de vele soorten schadeberekeningen in verband met ernstige incidenten, hebben wij op dit vlak ervaring. Wellicht kunnen wij u in voorkomend geval van dienst zijn bij de bepaling en toerekening van schadevergoedingen. Daarmee kunnen wellicht de gevolgen van belastingdruk als bijkomende nadeel op een verantwoorde en gedegen manier worden teruggedrongen.

Second opinion

Met name in onze praktijk komen fiscaal juridische vraagstukken voor die vanuit verschillende invalshoeken benaderd kunnen worden. Door die verschillende invalshoeken worden niet alleen de fiscaal juridische uitkomsten bepaald maar ook de financiële uitkomsten. Om die reden kan het zinvol zijn om ten aanzien van uitgebrachte adviezen of keuzes die men wil of moet maken, een second opinion aan ons te vragen. Daarbij kan worden gevraagd om heel concreet specifieke elementen van het vraagstuk te beoordelen of een deskundigenrapport ten aanzien van het voorgelegde vraagstuk samen te stellen. Wij gaan er vanuit dat wij daarvoor alle relevante informatie die op het concrete geval betrekking heeft, ter inzage krijgen. Aan de hand daarvan en aan de hand van de geldende wet- en regelgeving verzorgen wij dan de second opinion of het deskundigenbericht op zo’n manier dat door u gekomen kan worden tot een goed gefundeerde keus of beoordeling.