We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. (Albert Einstein 1879-1955)

Gratis fiscale tips

Hoewel de gratis fiscale tips met zorg zijn samengeteld, is toepassing daarvan voor ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en komen de gevolgen daarvan met uitzondering van ieder ander voor rekening en risico van diegene die deze toepast. Het al of niet hebben van een fiscaal voordeel en de eventuele omvang daarvan is van diverse omstandigheden afhankelijk. Vandaar dat het raadzaam is om u vooraf te laten adviseren over de eventuele gevolgen van het gebruik of toepassen van fiscale faciliteiten en fiscale tips.

  1. Iedereen weet dat je jaarlijks mag schenken aan de eigen kinderen en dat daarover tot een bepaald bedrag geen schenkbelasting verschuldigd is. Een dergelijke schenking verminderd het box 3-vermogen. Ook aan ieder kleinkind kan belastingvrij geschonken worden en ook die schenking verminderd het box 3 vermogen. Wellicht kan juist het kleinkind een dergelijke schenking goed gebruiken voor de studie. Daarbij geldt voor 2021 dat de schenkingsvrijstelling extra is verhoogd.
  2. De overdrachtsbelasting is met ingang van 1 januari 2021 2% hoger geworden bij de aanschaf van allerlei soorten onroerend goed. Het kan als belegger lucratief zijn om landbouwgrond te kopen die de komende tien jaar nog gebruikt wordt door een professionele landbouwer, maar die wellicht te zijner tijd voor bestemmingswijziging in aanmerking komt vanwege de toenemende behoefte aan nieuwbouwwoningen. Bij zo'n aankoop is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
  3. In geval de privéauto wordt gebruikt voor met btw belaste bedrijfsdoeleinden en er wordt een exact sluitende kilometeradministratie gevoerd, kan dit naast de belastingvrije vergoeding van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer een extra belastingvoordeel opleveren. De btw over het onderhoud en gebruik mag, voor zover deze auto wordt gebruikt voor belaste omzet, in aftrek worden gebracht. Voor zover de auto wordt gebruikt voor privédoeleinden is geen aftrek van de btw mogelijk. Voor de btw geldt woon-werkverkeer als privégebruik.  Dit geldt ook voor auto's van werknemers
  4. In geval getwijfeld wordt of een kostbare investering in een roerende zaak zoals bijvoorbeeld een machine voldoende rendabel gemaakt kan worden, kan wellicht met de leverancier worden overeengekomen dat hij deze eerst voor een paar maanden door middel van verhuur ter beschikking stelt. De huur kan dan als kostenpost direct van het bedrijfsresultaat worden afgetrokken. Als vervolgens bij de definitieve aankoop deze betaalde huur met de aankoopsom wordt verrekend, kan wellicht ook een belastingvoordeel worden behaald.
  5. Door met een eigen besloten vennootschap een maatschap aan te gaan waarin je als persoon de arbeid inbrengt, wordt bereikt dat de gebruikelijk loonregeling van de Wet op de loonbelasting 1964 niet van toepassing is en kunnen de belastingfaciliteiten van het ondernemerschap worden benut terwijl het bedrijfsrisico met de eigen bv wordt gedeeld.
  6. Door landbouwgrond aan het eigen bedrijf te onttrekken en vervolgens de bedrijfsvoering voort te zetten met de meerjarige kinderen in een landbouwmaatschap waarbij de grond in gebruik en genot wordt ingebracht, kan de waarde van de grond belastingvrij worden opgewaardeerd. Daarmee wordt dan tevens bereikt dat de in de wet gestelde termijnen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit beginnen te lopen.
  7. Om nadelige effecten van het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap te voorkomen, is het een overweging waard om bij de huidige lage rentestand de eigen woning te herfinancieren met een bancaire lening. De daarmee ter beschikking komende gelden kunnen dan gebruikt worden om de overige schulden waarop dit wetsvoorstel ziet omlaag te brengen. Er zijn echter ook andere mogelijkheden.