Iets goeds bezitten is alleen maar aangenaam als je het kunt delen (Desiderius Erasmus 1466 - 1536)

Voedselbos, Natuurschoonwet en belastingvoordelen

Voedselbos

Volgens Wikipedia is een voedselbos een vorm van agroforestry. Deze agrarische activiteit wordt  gekenmerkt door onderhoudsarme, duurzame, plantaardige voedselproductie op basis van bosecosystemen. Daarbij worden fruit- en notenbomen, struiken, vaste planten en klimmers geïntegreerd met als doel voor de mens nuttige opbrengsten te produceren. Hoewel voor veel mensen het voedselbos helemaal nieuw is en zelfs wel als een hype wordt aangemerkt, brengt het meer dan alleen de Wikipedia-beschrijving. Het voedselbos heeft maatschappelijk duurzame betekenis. Daardoor is het geen eendagsvlieg. Het dringt actuele milieuproblemen mee terug en draagt bij aan biodiversiteit. Wellicht herstellen daardoor de Nederlandse populaties ringmussen, huismussen, zomertortels etc. Dat komt de basiskwaliteit natuur ten goede. Voor eigenaren is een prettige bijkomstigheid dat een voedselbos kan leiden tot belastingbesparing. De daaruit voortkomende financiële voordelen kunnen een extra stimulans zijn voor een voedselbos. Een goede juridische en fiscale planning kan voordelen opleveren wat betreft overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting, schenk en/of erfbelasting.

Natuurschoonwet

Er zijn een aantal belastingfaciliteiten –en die kunnen ver gaan- die door iedereen benut kunnen worden bij een voedselbos. Het is dan wel de vraag of een voedselbos als onderneming is opgezet of juist niet, wat de aard is van die onderneming, hoeveel tijd een voedselbos vraagt etc.

Voor een aantal ‘extra’ belastingfaciliteiten geldt dat het voedselbos moet voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Natuurschoonwet. In het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet zijn deze eisen opgesomd als verdere uitleg van de Natuurschoonwet. Een voedselbos kan op grond van de Natuurschoonwet als NSW-landgoed worden aangemerkt of daarvan een onderdeel zijn. Dan dient wel aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

  • Het landgoed minstens 5 hectare groot is;
  • Het moet gaan om een aaneengesloten gebied van minimaal 5 hectare (eventueel samen met een ander landgoed). Een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen;
  • Het landgoed moet voor minstens 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen bestaan en deze houtopstanden moeten ook voldoen aan de wettelijke eisen. Voor een zogenaamd aanleun- of samenwerklandgoed tussen de 1 en 5 hectare groot, moet het gaan om minstens 50% houtopstanden, bos- of natuurterreinen;
  • Als sprake is van een historische buitenplaats en die buitenplaats is minimaal 1 hectare groot gelden er aangepaste regels. Dat geldt ook voor een onroerende zaak van minder dan 5 hectare want dat kan soms een NSW-landgoed zijn als aanleun- of samenwerklandgoed;
  • Door openstelling van het landgoed kan van extra fiscale voordelen gebruik worden gemaakt.

De houtopstanden van tenminste 30% (of misschien 50%) van de oppervlakte van het landgoed mogen geen kweekgoed, kerstboomteelten, laagstamboomgaarden of snijgrienden betreffen. Als men een voedselbos als houtopstand wil betrekken bij de rangschikking als NSW-landgoed moet hiermee rekening worden gehouden. Er dient bij het verzoek tot rangschikking een beplantingsplan worden overlegd.

Fiscale voordelen rangschikking als NSW-landgoed

De fiscale voordelen van de rangschikking van een voedselbos als (onderdeel van) een NSW-landgoed zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden. Echter de volgende voordelen zijn er meestal wel:

  1. Er wordt hoe dan ook schenkbelasting of erfbelasting bespaard over de waarede van het landgoed. Bij openstelling voor publiek wordt namelijk de bestemmingswaarde voor deze belastingen op nul gezet. Bij niet openstelling op de helft van de bestemmingswaarde.
  2. Bij aankoop van een NSW-landgoed is geen overdrachtsbelasting verschuldigd
  3. De meeste gemeentes beperken de over een landgoed verschuldigde onroerende zaakbelasting. Veelal wordt de grond vrijgesteld en als er een woning aanwezig is wordt ook daarvoor een lagere waarde gehanteerd.
  4. NSW-landgoederen zijn voor de inkomstenbelasting vrijgesteld in box 3. Als er echter een voedselbos wordt geëxploiteerd, is voor de waarde van de grond de landbouwvrijstelling van toepassing.
  5. Indien de omzet van het voedselbos onder de grenzen van de kleine ondernemersregeling blijft, kan gevraagd worden om een vrijstelling voor de omzetbelasting. Dan mag er geen omzetbelasting worden berekend maar ook niet in aftrek worden gebracht.

Kortom met een vooraf goed doordachte aanpak kunnen fiscale voordelen binnen handbereik komen, die een voedselbos nog aantrekkelijker maken.

Bekijk alle artikelen van Huisvennen Advies B.V.

mr. Franc Beekmans

11-08-2021

Agrarische vraagstukken

De laatste blogs via de mail ontvangen? Schrijf u hieronder in.